POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich szkoleń organizowanych i realizowanych przez Polska Akademię Treningu sp. zoo. z siedzibą w Gzin, NIP 5542971346, adres korespondencyjny: Okrężna 25, 86-070 Gzin, adres prowadzenia szkoleń Bydgoszcz ul. Szajnochy 4

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

a) Organizator Polska Akademia Treningu sp. zoo. z siedziba w Gzin, NIP 5542971346, adres korespondencyjny: Okrężna 25, 86-070 Gzin.

b) Klient pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.

c) Uczestnik Osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu, która wyraziła wolę uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy kontakt@polskaakademiatreningu.pl lub wypełnienie formularza w siedzibie ( została skierowana na Szkolenie przez Klienta). Uczestnikiem może być każda osoba , która wyraziła wolę uczestnictwa a w szczególności osoba posiadająca stosowne wykształcenie, w tym: lekarz, pielęgniarka, kosmetolog, kosmetyczka, masażysta, fryzjer, fizjoterapeuta lub Klient ze stosownym PKD 96.02 Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne oraz 96.04 Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

d) Konsument Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może on zgłaszać do udziału w Szkoleniu innych Uczestników.

e) Strona Sprzedający jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.

f) Zgłoszenie oznacza przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu, jak również każdą inną formę zapisu na Szkolenie zgodnie z §2 pkt 1.

g) Potwierdzenie Wpisania Uczestnika wiadomość wysyłana przez Organizatora do Klienta w formie email lub wiadomości tekstowej (sms) po otrzymaniu płatności potwierdzająca wpisanie Uczestników na listę uczestników Szkolenia.

h) Modelka pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wyrażającą zainteresowana wzięciem udziału w Szkoleniu w charakterze modelki na potrzeby zajęć praktycznych, która spełnia warunki określone przez Organizatora w § 7 Regulaminu.

i) Szkolenie organizowane przez Organizatora szkolenie Polska Akademia Treningu, którego szczegółowe warunki, w tym zakres, miejsce i data przeprowadzenia, cena są zamieszczone jako załącznik do regulaminu

j) Umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

k) Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

l) RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ł) Regulamin niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Warunkiem udziału w wybranym Szkoleniu jest:

a) Zakup Szkolenia i przesłanie Zgłoszenia emaila na kontakt@polskaakademiatreningu.pl

albo zakup Szkolenia przez stronę www.polskaakademiatreningu.pl

b) Akceptacja Regulaminu oraz

c) Uiszczenie opłaty na rzecz Organizatora za udział w wybranym Szkoleniu zgodnie z Regulaminem.

2. Klient dokonując zakupu Szkolenia w jakiejkolwiek formie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu stanowiącego integralną część zawieranej z Organizatorem umowy. Treść Regulaminu zostanie przesłana na wskazany adres email Klienta oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.

3. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator prześle (na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta) potwierdzenie jego przyjęcia. Takie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia jest wiadomością automatyczną i nie stanowi Potwierdzenia Wpisania Uczestnika na listę. Potwierdzenie Wpisania Uczestnika następuje dopiero po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty (i stanowi moment zawarcia umowy między Klientem a Organizatorem).

4. Liczba uczestników każdego Szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność uiszczenia wpłat na rzecz Organizatora.

5. Zgłoszenia, które nadejdą po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc na dane Szkolenie, będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.

6. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia Zgłoszenia z należytą starannością, w tym w szczególności do podania poprawnych danych Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Zgłoszenia przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Klienta, w tym w szczególności wykształcenia Uczestników, jeśli takie wykształcenie kierunkowe jest wymagane przy szkoleniach zaawansowanych

9. Organizator zobowiązuje się do przesłania informacji na 7 dni przed data szkolenia z potwierdzeniem gotowości oraz informację z dokładnym adresem szkolenia, z informacją o ubiorze obowiązującym na szkoleniu, o ilości modelek, godzin szkolenia, materiałach edukacyjnych, cateringu.

§ 3

PŁATNOŚCI

1. Cena Szkolenia zamieszczona jest jako załącznik do regulaminu. Podane kwoty są kwotami brutto.

2. Cena Szkolenia nie obejmuje jakichkolwiek kosztów dodatkowych, które każdy Uczestnik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, w tym w szczególności: kosztów dojazdu, noclegów, wyżywienia, itp.

3. Klient jest zobowiązany do dokonania 100% płatności ( cennik w załączeniu) w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy Klient prześle Zgłoszenie na Szkolenie na mniej niż 7 dni przed terminem Szkolenia, a jego udział w Szkoleniu będzie możliwy (będą dostępne miejsca) termin płatności ustalany jest z Klientem indywidualnie.

4. Płatność dokonywana jest w wybrany przez Klienta sposób, tj.:

a) przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma otrzymanej drogą elektroniczną (na podany w formularzu Zgłoszeniowym adres email),

b) gotówką w kasie w siedzibie lub miejscu prowadzenia szkoleń Organizatora.

5. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, tj. przesłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu

6. Dokonanie płatności we wskazanym terminie jest warunkiem niezbędnym dla otrzymania od Organizatora Potwierdzenia Wpisania Uczestnika, tj. zawarcia umowy z Organizatorem.

7. Brak zapłaty 100% ceny za Szkolenie w wymaganym terminie skutkuje automatyczną anulacją Zgłoszenia.

§ 4

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Z uwagi na charakter Szkolenia i w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług zmiana tożsamości Uczestników Szkolenia po dokonaniu Zgłoszenia jest możliwa wyłącznie po indywidualnej konsultacji ze Szkoleniowcem i przesłaniu dodatkowego Zgłoszenia.

2. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i otrzymania zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków na następujących warunkach:

a) w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 14 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia, Organizator zwróci Klientowi 100 % uiszczonej opłaty,

b) w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 7 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia, Organizator zwróci Klientowi 50 % uiszczonej opłaty,

c) w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 6 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego Uczestnika dotyczy rezygnacja. Zwrot opłaty dotyczy wyłącznie Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja.

4.Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres kontakt@polskaakademiatreningu.pl

5. Wykreślenie z listy uczestników Szkolenia danego Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia ze strony Organizatora w przedmiocie otrzymania informacji o rezygnacji.

6. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez zgłoszenia rezygnacji zgodnie z pkt. 4 powyżej) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Szkolenia.

7. Postanowienia pkt 1-7 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu bądź nieobecności na Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Klienta w Szkoleniu

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. Niezależnie od postanowień zawartych w § 4 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres kontakt@polskaakademiatreningu.pl . Formularz odstąpienia w załączniku.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, a w przypadku płatności gotówkowych gotówką do rąk własnych Klienta bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

4. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, przy czym utrata prawa do odstąpienia obejmuje wyłącznie okres przypadający po terminie Szkolenia. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy także wtedy, gdy weźmie udział

w Szkoleniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1.

5. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu przez Uczestnika z przyczyn losowych, Organizator dopuszcza możliwość udziału Uczestnika w Szkoleniu organizowanym w innym terminie, przy czym decyzja w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

§ 6

ZMIANY, ODWOŁANIE SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia bądź jego odwołania, w tym w szczególności w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników Szkolenia tj.2 Uczestników przewidzianej przez Organizatora nie później jednak niż na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.

2. W przypadku odwołania Szkolenia w pierwotnym terminie, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta wskazując jednocześnie (jeśli będzie to możliwe) nowy termin, w którym to Szkolenie się odbędzie. Klient według własnego uznania może wyrazić chęć wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym (zmienionym) terminie lub żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie.

3. Jeśli Klient nie wyrazi chęci wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym terminie, Organizator zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za udział w Szkoleniu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora informacji o odmowie chęci skorzystania przez Klienta ze Szkolenia w innym terminie.

4. Odwołanie przez Organizatora Szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą jego przeprowadzenia jest możliwe wyłącznie z ważnych przyczyn, nieleżących po stronie Organizatora. W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwraca opłaty za Szkolenie uiszczone przez Klienta – o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Organizator nie jest jednocześnie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta lub Uczestnika w związku z planowanym udziałem w Szkoleniu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta niezwłocznie. W takim przypadku Klient może zrezygnować z udziału w Szkoleniu za zwrotem uiszczonej opłaty.

6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane siłą wyższą.

§ 7

MODELKI NA SZKOLENIU

1. Organizator zapewnia udział w Szkoleniu modelek na potrzeby zajęć praktycznych, przy czym dokonując Zgłoszenia Klient ma możliwość zaznaczenia opcji, iż Uczestnik przyjedzie na Szkolenie z własną modelką.

2. Organizator dopuści taką modelkę do udziału w Szkoleniu wyłącznie pod warunkiem, iż nie stwierdzi przeciwwskazań do udziału takiej modelki w Szkoleniu a modelka po zapoznaniu się z przedstawioną jej dokumentacją i po udzieleniu Organizatorowi niezbędnych informacji, w tym wypełnieniu karty pacjenta, wyrazi uprzednią pisemną zgodę na udział w Szkoleniu w takim charakterze na potrzeby zajęć praktycznych i uiści na rzecz Organizatora stosowną opłatę, której wysokość określona została w cenniku, opłata uzależniona jest m.in. od rodzaju Szkolenia.

3. W przypadku gdy umówiona modelka się nie pojawi na szkoleniu (bez wcześniejszej informacji), Organizator przemodeluje cześć praktyczną w taki sposób aby 2 Uczestników pracowało z 1 modelką. W przypadku szkolenia dla 1 osoby i przy braku modelki Szkoleniowiec wykorzysta czas na omówienie pozostałej teorii, powtórzenie wcześniej nauczonych technik lub uzupełnienie notatek przez Uczestnika oraz udzieli odpowiedzi na pytania Uczestnika.

§ 8

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia, Uczestnicy mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 7 dni licząc od daty Szkolenia: 1) w formie pisemnej na adres: Polska Akademia Treningu sp. zoo. z siedzibą w Gzin, NIP 5542971346, adres korespondencyjny: Okrężna 25, 86-070 Gzin 2) w formie mailowej na adres: kontakt@polskaakademiatreningu.pl 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

4. Reklamacja w celu umożliwienia Organizatorowi sprawnego jej rozpatrzenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Uczestnika lub Klienta – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

b) przedmiot reklamacji,

c) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Klientowi lub Uczestnikowi Szkolenia, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i program Szkolenia stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Organizatora i nie mogą być udostępniane, przekazywane bądź prezentowane bez jego wyraźnej i uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Na mocy zawartej Umowy nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Klienta lub Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani też ustanowienia na jego rzecz licencji uprawniającej do korzystania z nich.

3. Organizator w ramach Szkolenia przenosi na Uczestnika wyłącznie prawo własności jednego kompletu materiałów szkoleniowych. Uczestnik upoważniony jest do używania otrzymanych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa dalszego ich udostępniania osobom trzecim.

4. Klient zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych, programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych Organizatora. W szczególności Klient Uczestnik zobowiązuje się:

a) nie wykorzystywać materiałów i programu Szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia działalności szkoleniowej we własnym zakresie;

b) nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w pkt. 1, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

c) nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w pkt. 1;

d) nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w pkt. 1; 5) nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w pkt. 1, w szczególności nie usuwać logotypów Organizatora.

5. Filmowanie, nagrywanie, jak również fotografowanie Szkoleń przez Uczestników jest całkowicie zabronione, chyba, że na wyraźne polecenie prowadzącego i zgodą uczestników.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Szkoleń jest Organizator.

2. Klient lub Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem telefonicznie: + 48 514151610 lub mailowo: kontakt@polskaakademiatreningu.pl

3. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i Uczestników wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

a) umożliwienia korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez Organizatora .

b) przeprowadzania i realizacji płatności za Szkolenie,

c) rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących Szkolenia,

d) kontaktu w sprawach związanych ze Szkoleniem,

e) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

4. W niektórych sytuacjach Organizator przetwarza dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

5. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i Uczestników również w wykonaniu jego prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

a) prowadzenia działań marketingowych dotyczących usług i produktów Organizatora (marketing bezpośredni),

b) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych w związku z Umową,

c) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

d) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z RODO).

6. Jeśli będzie to konieczne, Organizator przekazuje pozyskane dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania Umowy dwóm grupom:

1) osobom upoważnionym przez Organizatora, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2) podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleca to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów teleinformatycznych lub udostępniającym Organizatorowi narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym usługi doradcze.

7. Organizator przechowuje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy przez czas jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

8. Dane osobowe, które Organizator przetwarza na podstawie zgody mogą być przetwarzane wyłącznie do momentu jej odwołania.

9. Klient/Uczestnik ma prawo:

a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również ich przenoszenia,

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora. 10. Podanie danych osobowych Klienta lub Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy, w tym udział w Szkoleniu.

11. Dane osobowe podane na potrzeby Szkolenia nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

§ 11

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

1.W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 8 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:

a) zwrócić się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Organizatorem;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3. Ponadto, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z Organizatorem jest:

Właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html, przy czym Klient ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów do pozasądowego rozstrzygania sporów się zwróci).

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta będącego Konsumenta, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

7. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikającej ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania Umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych Umów, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych Umów oraz Umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), Uczestnik, najpóźniej przed rozpoczęciem Szkolenia wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego w trakcie Szkolenia w formie zdjęć lub nagrań video, które Organizator może wykorzystywać w swoich materiałach

promocyjnych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym w szczególności zamieszczać w Internecie. Treść zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa jej udzielenia uniemożliwi wzięcie udziału w Szkoleniu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu w tym w szczególności (lecz nie wyłącznie) w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika zagraża lub mogłoby zagrażać interesom innych Uczestników, narusza lub mogłoby naruszać dobre imię Organizatora, czy też w sytuacji, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi 100% uiszczonej opłaty.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od daty przesłania na podany w zgłoszeniu adres mailowy klienta, przy czym zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy zawarte przed ich wejściem w życie.

Załącznik do regulaminu – Cennik szkoleń

1.Masaż Kobido – cena szkolenia 1800 zł, czas szkolenia 8 godzin – 9:00-153 ( masaże na szkoleniu są wykonywane na kursantkach) w wyjątkowych okolicznościach na modelkach. Ilość kursantów max 10, brak wymogu wykształcenia kierunkowego

2.Masaż Kobido + Kinesiotaping estetyczny – cena szkolenia 2000 zł , czas szkolenia 10 godzin – 9:00-15:30 ( masaże na szkoleniu są wykonywane na kursantkach) w wyjątkowych okolicznościach na modelkach. Ilość kursantów max 10, brak wymogu wykształcenia kierunkowego

3.Masaż Kamieniami GuaSha + Masaż bankami próżniowymi Anty-Aging + Masaż transbukalny ( wewnątrz ust) cena szkolenia 2000 zł , czas szkolenia 8 godzin – 9:00-15:30 ( masaże na szkoleniu są wykonywane na kursantkach) w wyjątkowych okolicznościach na modelkach. Ilość kursantów max 10, brak wymogu wykształcenia kierunkowego

4.Lipoliza iniekcyjna twarzy i ciała – cena szkolenia 2000 zł , czas szkolenia 8 godzin – 9:00-15:30 na modelkach. Ilość kursantów max 10, brak wymogu wykształcenia kierunkowego

5.Trychologia z mezoterapią skóry głowy – cena szkolenia 1800 zł – czas szkolenia 8 godzin – 9:00- 15:30. Szkolenie przeprowadzone na modelkach ( organizacja po stronie Organizatora szkolenia), brak wymogu wykształcenia kierunkowego

6.Mezoterapia mikroigłowa- dla początkujących (twarz, szyja, dekolt, dłonie)- cena szkolenia 1800 zł – czas szkolenia 8 godzin – 9:00-15:30. Szkolenie przeprowadzone na modelkach ( organizacja po stronie Organizatora szkolenia). brak wymogu wykształcenia kierunkowego

7.Mezoterapia igłowa – Uczestnik po szkoleniu z Mezoterapii mikroigłowej lub doświadczeniu w pracy z igłą (twarz, szyja, dekolt, dłonie)- cena szkolenia 1800 zł- czas szkolenia 8 godzin – 9:00-15:30. Szkolenie przeprowadzone na modelkach ( organizacja po stronie Organizatora szkolenia).

8.Mezoterapia igłowa okolica oczu – Uczestnik po szkoleniu z Mezoterapii igłowej lub doświadczeniu w pracy z igłą- cena szkolenia 2500 zł- czas szkolenia 8 godzin – 9:00-15:30. Szkolenie przeprowadzone na modelkach ( organizacja po stronie Organizatora szkolenia).

9.Anatomia twarzy oraz toksyna botulinowa w kosmetologii – Uczestnik po szkoleniu z Mezoterapii igłowej lub doświadczeniu w pracy z igłą zmarszczki mimiczne czoła, lwiej zmarszczki, kurze łapki – cena szkolenia 2000 zł – czas szkolenia 8 godzin – 9:00- 15:30. Szkolenie przeprowadzone na modelkach ( organizacja po stronie Organizatora szkolenia).

10.Biostymulatory Tkankowe – Uczestnik po szkoleniu z Mezoterapii igłowej lub doświadczeniu w pracy z igłą -oczy, twarz, szyja, dekolt, dłonie – cena szkolenia 2000 zł – czas szkolenia 8 godzin – 9:00- 15:30. Szkolenie przeprowadzone na modelkach ( organizacja po stronie Organizatora szkolenia).